photo

COACHING – OSNAŽIVANJE KROZ PROVOKACIJU

Za razliku od treninga kojim se zaposleni uglavnom osnažuju u grupi, i to fokusirano na konkretne ciljeve – mahom na nivou kompetencija, coaching se češće sprovodi individualno i ciljevi takvog osnaživanja mogu obuhvatati više različitih oblasti – neretko i nezavisno od kompetencija. Takođe, ciljevi coaching-a ne moraju startno biti jasno definisani – pa čak ni sasvim poznati.

Ovaj oblik osnaživanja zaposlenog se – po DOOR-standardima – realizuje kroz seriju sastanaka, sa unapred definisanom dinamikom i trajanjem, a tokom procesa izmedju coach-a i kandidata neophodno je razviti atmosferu poverenja i konstruktivnosti u kome će kandidat moći da maksimalno iskoristi sopstvene potencijale za svoje osnaživanje. Tokom odvijanja procesa, DOOR-coach standardno primenjuje nekoliko bazičnih mehanizama:

Asistiranje kandidatu u samostalnom sagledavanju sopstvene situacije

Davanje podrške kandidatu za pronalaženje sopstvenih rešenja

Inspirisanje kandidata za generisanje i razradu originalnih ideja

Ohrabrivanje kandidata da menja perspektive u odnosu na situaciju

Coaching, kao izuzetno delotvoran vid osnaživanja zaposlenih, obično se primenjuje kod zaposlenih koji jasno pokazuju potencijal za razvoj i napredovanje – bez obzira na kom nivou karijerne lestvice u kompaniji su trenutno i koliko dugo su u kompaniji.


Coaching akademija

Preporuka