photo

PRISTUP PROMENAMA

U savremenom poslovanju najuspešnije kompanije su upravo one koje – umesto da čekaju trenutak kada moraju prihvatati promene – radije promenu, kao konstantu, implementiraju u svoju poslovnu kulturu. DOOR svojim klijentima upravo pomaže da se – pre svega u domenu ljudskih resursa – prema promenama postave proaktivno i da ih stvaraju, radije nego da im se prilagođavaju.

Bilo da su klijentu potrebni treninzi, coaching ili konsultantske usluge, DOOR će, u većini slučajeva, klijentu omogućiti servis na sva tri nivoa.

Najtipičniji primer takvog, integrativnog pristupa su projekti u kojima određena obuka treba da izazove konkretne pozitivne promene u ponašanju zaposlenih. Tada DOOR-ovi stručnjaci pripremi treninških projekata pristupaju iz konsultantske perspektive, odnosno dubinski analiziraju klijentovu aktuelnu situaciju i – zajedno sa klijentom – definišu očekivanja od obuke. Sa druge strane, nakon završene obuke, DOOR može ponuditi svojim klijentima direktnu pomoć u implementaciji na treninzima naučenih znanja i veština – koja se realizuje kroz coaching sa rukovodiocima polaznika obuke, sa ciljem da se maksimalno osposobe da svoje podređene – i tehnički i motivaciono – podrže u promeni. Ovo je jedan od najdelotvornijih načina da se zaposlenima pomogne da prevladaju inerciju koja standardno nakon završene obuke teži da ih vrati u stanje pre nje.


CONSULTING & ASSESSMENT

Profesionalnost


DOORS model

DOOR-ov konsultantski pristup obično obuhvata najmanje pet faza kroz koje se maksimalno sveobuhvatno sagledava aktuelna klijentova situacija, projektuju željeni ciljevi i definiše proces kojim se prevazilazi eventualni jaz između onoga što klijent ima ili jeste i onoga što ima nameru da postigne ili postane.

Faze ovog modela mogu se prezentirati kroz akronim DOORS:

Dijagnoza situacije

Osmišljavanje promena

Oblikovanje plana

Realizacija plana

Sagledavanje rezultata

Ovaj model služi kao konceptualni okvir u kome DOOR-ovi konsultanti – u interaktivnoj saradnji sa klijentom – primenjuju čitav niz poslovnih alata objedinjenih u sistem koji je maksimalno prilagođen specifičnostima klijenta, njegovim potencijalima, situaciji, viziji...