photo

ASSESSMENT – DIJAGNOSTIKA U SLUŽBI RAZVOJA

DOOR ima tendenciju da konsultantsku dijagnostiku koristi u gotovo svakom projektu koji realizuje sa klijentom – bez obzira da li je projekat fokusiran na pojedinca, na tim ili na čitavu kompaniju. Primenom dijagnostičkih alata se veoma pouzdano mogu utvrditi elementi koje treba unapređivati; na nivou kompetencija, organizacijskih aspekata, komunikacije, kompanijske kulture...

U ovim projektima se mogu upotrebljavati standardizovani alati - po pravilu prilagođeni klijentu i njegovog situaciji, ali često pribegavamo i namenski razvijenim anketama i testovima, ili koristimo metodologiju pojedinačnih intervjuisanja.

Evo nekih tipičnih tipova dijagnostičkih alata:

360° Feedback

Testovi za regrutovanje kadrova

Ankete stepena zadovoljstva klijenata

Ankete stepena zadovoljstva zaposlenih

Kompetencijski testovi i modeli

Paketi za istraživanje tržišta

Simulacije

Dijagnostički alati mogu biti primenjivani na različite načine; i pojedinačno i grupno, i uživo i daljinski, i u papirnoj i elektronskoj formi.Profesionalnost


Treninške potrebe

Jedna od ključnih ekspertiza naših trenera i konsultanata je ispitivanje treninških potreba (TNA)*.

Iako u najvećem broju slučajeva treninške potrebe interaktivno utvrđujemo u projektima koje imamo sa konkretnim klijentom, DOOR povremeno učestvuje i u širim akcijama kojima je cilj utvrđivanje stanja u domenu TNA na određenom tržištu ili njegovom delu, a tiče se velikog broja kompanija. Najčešće su u pitanju projekti finansirani od različitih fondova, a usmereni su na utvrđivanje potreba za obrazovanjem i zapošljavanjem na konkretnim tržištima ili u konkretnim privrednim granama zemalja u razvoju, ali DOOR projekte slične namene organizuje i u sopstvenom aranžmanu – u skladu sa stalnom tendencijom maksimalnog prilagođavanju potrebama koje naši potencijalni klijenti mogu imati.

________

* Training Need Analysis.