photo

KADROVSKA REZERVA

Coaching se može smatrati idealnim alatom za fokusiranu izgradnju budućih kadrova od kandidata koji pokazuju veliki potencijal za napredovanje u karijeri.

Uz pomoć coaching-a kandidati mogu – obično delotvornije nego drugim metodama – da sagledaju svoj realni kapacitet, da uoče prilike za razvoj u određenom smeru i da i definišu i sprovedu akcioni plan koji će ih dovesti na poziciju koja njima maksimalno odgovara, a kompaniji donosi najviše koristi.

Coaching usmeren ka razvoju kadrovske rezerve, kao bitne oblasti upravljanja talentima, je obično neophodno voditi na više koloseka; evo nekih od najstandardnijih:

Zadržavanje kandidata u kompaniji

Otkrivanje pozicija u kojima bi kandidati mogli da ostvare svoj aktuelni maksimum

Procena kompetencionih izazova koje donosi predstojeća pozicija

Planiranje ličnog razvoja koji predstojeća pozicija iziskuje

U idealnim slučajevima proces razvoja kadrovske rezerve sprovodi se kroz tzv. paralelni coaching koji podrazumeva razgovore koje coach – osim sa kandidatom – aktivno vodi i sa osobom koju kandidat treba da zameni na predstojećoj poziciji. Na ovaj način coach dobija mogućnost da kandidata najkraćim putem vodi ka potpunoj pripremljenosti za novu poziciju.


Coaching akademija

Timski coaching


Career Coaching

Karijerni coaching je proces izgradnje koherentne vizije razvoja karijere kandidata, kroz njihove individualne sastanke sa coach-em na kojima se precizno definišu kratkoročni i dugoročni ciljevi i strategije njihovog postizanja. Na kraju procesa, kandidati, njihov menadžer i odeljenje za ljudske resurse dobijaju izveštaj na osnovu koga se planiraju konkretni koraci koji kandidate vode ka jasnoj viziji njihovog daljeg karijernog razvoja.

Proces karijernog coaching-a po DOOR-metodologiji ima faznu strukturu čije su faze tipično fokusirane na otkrivanje i elaboraciju različitih dihotomija; npr:

aktuelno : željeno;

kandidat : okolina;

talenti : kompetencije;

vrednosti : ciljevi;

razvoj : usavršavanje;

mogućnosti : potrebe;

nužda : verovatnoća;

strategija : akcija.

planiranje : kontrola...

Karijerni coaching može biti jedna od ključnih faza programa razvoja talenata unutar jedne kompanije.