photo

CONSULTING & ASSESMENT

Sustina DOOR-ovog konsultantskog modela zasniva se na analizi ključnih aspekata klijentove trenutne situacije, koja vodi do definisanje preciznog i realističnog plana delovanja, po kome klijent – na različim nivoima – preduzima detaljno osmišljene akcije koje ga sistematski vode ka željenoj situaciji; onoj koja podrazumeva postignute ciljeve, koji su verovatno bili precizirani, a često i inicijalno postavljeni, upravo kroz proces consulting-a.

DOOR-ov konsultantski pristup pokriva veoma širok spektar problema, izazova i mogućnosti, a sprovodi se uvek kroz sled precizno definisanih konsultantskih zadataka.

Konsultantski aspekti projekata na kojima DOOR sarađuje sa svojim klijentima počivaju na nekima od najmodernijih konsultantskih metodologija u svetu, među kojima se izdvaja AIM metodologija (Accelerating Implementation Methodology) američke kompanije Implementation Management Associates, Inc. sa kojom DOOR ima stalnu saradnju na globalnom nivou.

Procena ponašanja zaposlenih, njihovih stavova, potencijala i kompetenci je bitan deo većine DOOR-ovih projekata, i DOOR svojim klijentima na raspolaganje može da stavi neke od najmodernijih i najdelotvornijih dijagnostičkih alata, kako onih razvijanih u DOOR-u, tako i alata DOOR-ovih globalnih partnera. Ovim alatima je, u nekim slučajevima – pre svega na području ljudskih resursa – moguće meriti jaz između postojeće klijentove situacije i one željene, i to i na nivou pojedinaca, i na nivou timova, i na nivou čitave kompanije.


Pristup promenama

Preporuka